Vốn hóa
68+
tỷ đồng
Doanh thu
360+
tỷ đồng
Nhân sự
340+
người
1 2