Vốn hóa
68+
tỷ đồng
Doanh thu
360+
tỷ đồng
Nhân sự
340+
người
CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

Ngày cập nhật: 05-08-19

Với chính sách này, chúng tôi định hướng cho tất cả mọi người phải duy trì sự ổn định và cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm; đề cao an toàn và sức khỏe nghề nghiệp; phòng ngừa các rủi ro gây nguy hại cho sức khoẻ người lao động, thiệt hại tài sản và tổn hại môi trường làm việc.